Wedstrijdreglement 2021

 

Inschrijven

 1. Aan de wedstrijd mogen organisten deelnemen van alle leeftijden en nationaliteiten die geen professionele opleiding hebben afgesloten. Het betreft amateur-organisten die nog steeds les volgen, waaronder leerlingen orgel uit het Deeltijds Kunstonderwijs (tweede, derde, vierde graad en specialisatie) maar ook conservatoriumstudenten hoger onderwijs.

 2. De wedstrijd bestaat uit één proef. Er zijn vier niveaus te onderscheiden:
  I geboren in 2013-2009 (2de graad II.4),
  II geboren in 2008-2006 (3de graad III.3),
  III geboren in 2005 of eerder (4de graad en specialisatie IV.3),
  IV conservatoriumstudenten hoger onderwijs.

 3. De wedstrijd gaat door op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli 2021 en vindt plaats in de Sint-Pieterskerk, Grote Markt, Turnhout.

 4. Inschrijven kan vanaf 1 februari 2021 tot en met 4 april 2021. Inschrijven kan enkel digitaal via deze link (nog niet actief).

 5. Het maximum aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 20 kandidaten voor alle niveaus. Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, maakt de jury een selectie op basis van het ingediende programma. Tegen deze selectie is geen beroep mogelijk. De kandidaten krijgen in dit geval op 1 mei een bevestiging of ze al dan niet kunnen deelnemen.

 6. De prijs voor deelname aan de wedstrijd bedraagt € 35 te betalen op rekeningnummer BE54 9733 8830 7097 (ARSPBE22) op naam van Organroxxvzw met vermelding van "BOC + naam kandidaat".

  De inschrijving is pas volledig na ontvangst van dit bedrag en een volledig ingevuld deelnameformulier. Alle extra kosten waaronder mogelijke reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Indien deelname niet mogelijk blijkt wegens te veel inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

Programma

 1. Het programma is vrij te bepalen maar dient rekening te houden met het wedstrijd instrument in kwestie. Repertoire, maar ook improvisatie of eigen compositie behoren tot de mogelijkheden. Samen met de inschrijving worden partituren van repertoire en/of eigen compositie digitaal (PDF) doorgestuurd.

 2. Maximale duur van het programma:
  I geboren in 2013-2009: 10’
  II geboren in 2008-2006: 15’
  II geboren in 2005 of eerder: 20’
  IV conservatoriumstudenten: 25'

Jury

 1. De jury bestaat uit 3 gerenommeerde organisten:
  Aart Bergwerff,
  Cindy Castillo,
  Bart Jacobs
  en met als voorzitter Nico Declerck.

 2. De voorzitter heeft geen stemrecht tenzij bij beoordeling van leerlingen of oud-leerlingen van een jurylid. De jury is niet verplicht om alle prijzen uit te reiken en er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak van de jury. 

Ontmoetingsdag, repetities en afspraken

 1. Voor alle kandidaten vindt een ontmoetingsdag plaats op maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag) in de Sint-Pieterskerk, Grote Markt, Turnhout. Op deze dag wordt het orgel voorgesteld en de kandidaten kunnen met elkaar kennismaken. Er wordt gezorgd voor een gezamenlijke lunch. Deze ontmoetingsdag is gratis voor alle kandidaten.

 2. Donderdag 1 juli 2021 is voorzien voor repetities. Hiervoor wordt tijdig een schema opgemaakt zodat iedereen voldoende tijd krijgt. De leerling kan ook doorheen het schooljaar samen met de leerkracht langskomen voor een éénmalige repetitie. De leerkracht maakt hiervoor de nodige afspraken met de titularis-organist, Nico Declerck.                                                                     

 3. De coaching tijdens de voorbereiding en tijdens de wedstrijd wordt bij voorkeur door de leerkracht zelf verzorgd. Bij afwezigheid van de leerkracht wordt door de organisatie een coach voorzien zodat elke leerling goed begeleid wordt.                                                                                                    

Prijzen

 1. De laureaten van de niveaus I, II en III mogen samen een concert spelen in de Waldetrudiskerk te Herentals én in de kerk van Landcommanderij Alden Biezen.
  De laureaten krijgen elk 3 cd's en 1 jaar gratis lidmaatschap bij Het Orgel in Vlaanderen.                                                                                                         

 2. De laureaat van niveau IV krijgt 4 betaalde concerten in Bornem (O.L.V. en St. Leodegariuskerk), Breda (Grote Kerk), Brussel (O.L.V. van Finisterraekerk) en in Turnhout (Sint-Pieterskerk).

  Daarnaast krijgt de laureaat ook 3 cd's en 1 jaar gratis abonnement op het tijdschrift Orgelkunst

Uitreiking

 1. De uitslag van de jury wordt bekend gemaakt op zaterdagavond 3 juli 2021.
                                                                                   

 2. Indien gewenst geven de juryleden na afloop van de wedstrijd feedback aan de kandidaten.

Klankopname en videoprojectie

 1. De wedstrijd wordt in zijn geheel opgenomen als aandenken of als bijlage bij de jury-bespreking. Elke deelnemer ontvangt deze opname gratis enkele weken na de wedstrijd. Deelnemers dragen alle rechten van deze klankopname over aan Organroxx.

                                                                                   

 2. Tijdens de wedstrijd wordt de deelnemer gefilmd en beneden in de kerk geprojecteerd. De videocamera zal onbemand op een statief staan.

Règlement de concours 2021

 

Inscription

 1. Les organistes de tous âges et de toutes nationalités n'ayant pas terminé le formation professionnelle peuvent participer au concours. Ce sont des organistes amateurs qui suivent encore des cours, dont des étudiants des Académies de musique, ainsi que des étudiants de conservatoire.

 2. Le concours consiste en un seul essai. On peut distinguer quatre niveaux: I nés à 2013-2009,
  II nés à 2008-2006,
  III nés à 2005 ou avant,
  IV étudiants du conservatoire de l'enseignement supérieur.

 3. Le concours aura lieu les vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021 et aura lieu à Sint-Pieterskerk, Grote Markt, Turnhout.

 4. Vous pouvez vous inscrire du 1er février 2021 au 4 avril 2021. L'inscription n'est possible que via un formulaire numérique (lien pas encore activé).

 5. Le nombre maximum d'inscriptions est limité à 20 candidats pour tous les niveaux. S'il y a plus d'inscriptions que de places disponibles, le jury fera une sélection en fonction du programme soumis. Aucun recours n'est possible contre cette sélection. Dans ce cas, les candidats recevront une confirmation le 1er mai s'ils peuvent ou non participer.

 6. Le prix de participation au concours est de 35 € à payer sur le compte BE54 9733 8830 7097 (ARSPBE22) au nom d'Organroxxvzw, en indiquant "BOC + nom candidat". 'inscription n'est complète qu'après réception de ce montant et d'un formulaire de participation dûment rempli. Tous les frais supplémentaires, y compris les éventuels frais de voyage et d'hébergement, seront à la charge du participant. Si la participation s'avère impossible en raison d'un trop grand nombre d'inscriptions, les frais d'inscription seront remboursés.                                                               

Programme

 1. Le programme est librement définissable mais doit tenir compte de l'instrument du concours en question. Le répertoire, mais aussi l'improvisation ou la composition personnelle sont parmi les possibilités. Parallèlement à l'inscription, les partitions du répertoire et / ou votre propres compositions sont envoyées en format PDF.

 2. Durée maximale du programme:
  I nés à 2013-2009: 10’
  II nés à 2008-2006: 15’
  III nés à 2005 ou avant: 20’
  IV élèves du conservatoire: 25'

Jury

 1. Le jury est composé de 3 organistes de renom: Aart Bergwerff, Cindy Castillo, Bart Jacobs et présidé par Nico Declerck.

 2. Le président n'a pas de droit de vote sauf lors de l'évaluation des élèves ou anciens élèves d'un membre du jury. Le jury n'est pas obligé d'attribuer tous les prix et il n'y a aucun recours contre la décision du jury.

Jour de réunion, répétitions et coaching

 1. Une journée de réunion aura lieu pour tous les candidats le lundi 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte) à l'église Saint-Pierre, Grote Markt, Turnhout. L'orgue sera présenté ce jour-là et les candidats pourront se rencontrer. Un déjeuner commun est prévu. Cette journée de rencontre est gratuite pour tous les candidats.

 2. Le jeudi 1er juillet 2021 est prévu pour les répétitions. Un schéma horaire sera établi pour que chacun ait suffisamment de temps pour se familiariser avec l’instrument. Pendant l'année scolaire, l'élève peut également accompagner l'enseignant pour une répétition ponctuelle. L'enseignant prend les dispositions nécessaires à cet effet avec l'organisateur du concours, Nico Declerck.                                                                                                                  

 3. Le coaching pendant la préparation et pendant la compétition est de préférence assuré par le professeur. En l'absence de l'enseignant, l'organisation mettra à disposition un coach pour que chaque élève soit correctement encadré.

Les prix

 1. Les lauréats des niveaux I, II et III pourront jouer ensemble un concert au Waldetrudiskerk à Herentals et à l'église Landcommanderij Alden Biezen. Les lauréats recevront chacun 3 CD et 1 an d'abonnement gratuit au "Het Orgel in Vlaanderen".                                                                                                 

 2. Le lauréat de niveau IV recevra 4 concerts payants à Bornem (O.L.V. et St. Leodegariuskerk), Breda (Grote Kerk), Bruxelles (O.L.V. van Finisterraekerk) et à Turnhout (Sint-Pieterskerk).

  En outre, le lauréat reçoit également 3 CD et 1 an d'abonnement gratuit au magazine Orgelkunst.


Présentation

 1. Les résultats du jury seront annoncés le samedi soir 3 juillet 2021.     
                                                                                   

 2. Si vous le souhaitez, les juges fourniront un feedback aux candidats après le concours.

Enregistrement sonore et projection vidéo

 1. Le concours est enregistré dans son intégralité comme souvenir ou comme pièce jointe au remarques du jury. Chaque participant recevra gratuitement cet enregistrement quelques semaines après la compétition. Les participants transfèrent tous les droits de cet enregistrement sonore à Organroxx.

                                                                                   

 2. Pendant la compétition, le participant sera filmé et projeté en bas dans l'église. La caméra vidéo sera montée sur un trépied sans équipage.