{ "birthdays": [ { "birthday_year": 1925, "name": "Anthony Milner", "death_year": 2002, "years_death": 19, "years_alive": 96, "id": 4539 }, { "birthday_year": 1842, "name": "Arthur Sullivan", "death_year": 1900, "years_death": 121, "years_alive": 179, "id": 336 }, { "birthday_year": 1964, "name": "Christopher Tambling", "death_year": 2015, "years_death": 6, "years_alive": 57, "id": 2331 }, { "birthday_year": 1891, "name": "Craig Sellar Lang", "death_year": 1971, "years_death": 50, "years_alive": 130, "id": 1639 }, { "birthday_year": 1957, "name": "David Hill", "death_year": 0, "years_death": 0, "years_alive": 64, "id": 3637 }, { "birthday_year": 1999, "name": "D\u00f3nal McCann", "death_year": 0, "years_death": 0, "years_alive": 22, "id": 7692 }, { "birthday_year": 1951, "name": "Guus Janssen", "death_year": 0, "years_death": 0, "years_alive": 70, "id": 1952 }, { "birthday_year": 1933, "name": "Stig Gustav Sch\u00f6nberg", "death_year": 0, "years_death": 0, "years_alive": 88, "id": 3388 }, { "birthday_year": 1952, "name": "Willem van Twillert", "death_year": 0, "years_death": 0, "years_alive": 69, "id": 208 } ], "deaths": [ { "birthday_year": 1870, "name": "Franz Wagner", "death_year": 1929, "years_death": 92, "years_alive": 151, "id": 6607 }, { "birthday_year": 0, "name": "Louis Archimbaud", "death_year": 1789, "years_death": 232, "years_alive": 0, "id": 5464 } ], "totals": { "date": "13 Mei", "totBirthdays": 9, "totDeath": 2 } }